Verksamhetsberättelse 2020

värdefulla höstplanteringen för växternas utveckling. Mamsellens kvällsfika var som alltid omtyckt.

I mitten av oktober besöker vi Engelbrekts äppelodling i Södåkra. En mycket engagerad guide följer oss genom odlingen och packeriet. Efter en kort historik fick vi höra intressant fakta om företaget idag och i framtiden. Med inspirerande ord beskrevs många kända och okända äpplesorter. Vi får möjlighet att handla med oss hem bland de mest lockande sorterna.

Efter att ha varit lite igång är det dags att åter stänga ner. Vår årsavslutning på Fredriksdal blir inte möjlig. Pandemin går in i en ny våg.

Inom föreningens ram är nu 5 ”trädgårdsgrupper” igång med 6–10 medlemmar i varje grupp.Grupperna träffas för att besöka varandras trädgårdar, ge och få idéer och ha allmänt trevligt. En grupp är fortfarande vilande.

Föreningen har kopplat c:a 15 olika företag till sig, hos vilka vi får rabatt på våra inköp,s.k. medlemsförmåner.

Riksförbundets fullmäktigemöte hölls digitalt. Agneta representerade vår förening.

Styrelsen träffades fysiskt vid fem tillfällen och vid fyra tillfällen per capsulam. För alla möten finns protokoll.

Vi har också haft fokus på ökad information via hemsida och Facebook. Vid 2020 års slut hade föreningen 448 medlemmar (13 fler än tidigare år), 35 familjemedlemmar och 15 dubbelmedlemmar.

Föreningens resultat framgår av särskild ekonomisk berättelse.  


Ängelholm den 2 mars 2021

Agneta Mattsson            Bodil Svensson      Gunilla Bokelund-Bengtsson
Ordförande, mässansvar Vice ordförande    Kassör

Ingrid Trägårdh     Anne Persson               Ingrid Scott
Sekreterare           Ledamot, webbansvar Ledamot, medlemsansvar

Jutta Lind                             Annett Larsson
Ledamot, trädgårdsgrupper Ledamot