Stadgar

STADGAR FÖR NORDVÄSTRA SKÅNES TRÄDGÅRDSFÖRENING

Organisationsnummer: 802414-5776
Föreningen bildades år 2003

ÄNDAMÅL

1.
Nordvästra Skånes Trädgårdsförening som ingår i Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation – religiöst och partipolitiskt obunden.

Syfte: Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap samt stimulera trädgårdsintresset i nordvästra Skåne.

VERKSAMHET

2.
Trädgårdsföreningen bedriver sin verksamhet genom:
Att anordna föredrag, kurser, resor, utflykter och andra gemensamma aktiviteter.
Att delge kunskap och visa på trender och nya rön inom vårt område.  

MEDLEMSKAP

3.
Medlemskap i trädgårdsföreningen kan erhållas av envar intresserad person. Medlem i föreningen blir automatiskt ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård.

Till hedersmedlem kan föreningen utse person som gjort föreningen stora tjänster eller som i övrigt har nedlagt stort arbete inom främjandet av fritidsodlingen.

ÅRSAVGIFT

4.
Medlemsavgiften beslutas av årsmötet.
Hedersmedlem är befriad från avgift till föreningen.
Medlemsavgiften betalas till Riksförbundet Svensk Trädgård.
Riksförbundet betalar den del av avgiften som tillfaller lokalföreningen vid två eller flera tillfällen under året.

SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

5.
Medlem har följande skyldigheter:

 • att erlägga avgifter enligt § 4,
 • att följa gällande stadgar,
 • att följa fattade beslut

samt följande rättigheter:

 • att utöva beslutsrätt vid årsmöte. Varje medlem har en röst. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.

Utträde

Har avgift ej erlagts inom föreskriven tid, anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.

Uteslutning

Medlem, som uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens eller förbundets syften och verksamhet, utesluts genom beslut av styrelsen. Beslut tagna på lokal eller regional/länsnivå kan överklagas till Riksförbundet Svensk Trädgårds fullmäktige.

VERKSAMHETSÅR

6.
Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår.

STYRELSEN 

7.
Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av ordförande samt minst fem (5) ordinarie ledamöter.

Föreningen skall ha minst två (2) suppleanter. Noteras bör att suppleant ej har rösträtt.

Ordförande väljs av årsmötet på ett (1) år.

Övriga ledamöter väljs av årsmötet för två (2) år. Mandatperioderna bör fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år.

Suppleanter väljs på två (2) år.  

Styrelsen väljer på konstituerande möte inom sig vice ordförande, kassör, firmatecknare samt sekreterare.

Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte. Styrelsen kan välja in suppleant till ordinarie plats om så är möjligt.

STYRELSENS ARBETE 

8.
Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst fyra (4) gånger årligen.
Styrelsemöte skall protokollföras.

Kallelse till möte med styrelsen skall vara ledamot tillhanda senast en (1) vecka före sammanträdet.

Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder.

Styrelsen ansvarar för:

 • att utarbeta budget, fastställa budget och utifrån denna besluta nästkommande års program/verksamhet.
 • att utföra av årsmöte och styrelsemöte fattade beslut.
 • att utse firmatecknare. Föreningens firma tecknas av i styrelsen utsedda ledamöter eller om styrelsen så beslutar av särskilt utsedd person/personer.
 • att årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning.
 • att omedelbart efter årsmöte lämna uppgift om ordförande, vice ordförande, firmatecknare, sekreterare och kassör till Riksförbundet Svensk Trädgård.

ÅRSMÖTETS KALLELSE

9.
Skriftlig kallelse till årsmötet skall delges medlemmarna senast fyra (4) veckor före årsmötet.

Dagordning, motioner och andra viktiga handlingar, som styrelsen anser skall behandlas skall på begäran vara medlem tillhanda senast en (1) vecka före mötet.

EXTRA ÅRSMÖTE

10.
Extra årsmöte sammankallas på initiativ av styrelsen, revisorerna eller om minst hälften av medlemmarna så begär. Efter sådan begäran skall årsmötet hållas inom två månader på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse skall utsändas senast en månad före årsmötet. Vid extra årsmöte får endast i kallelsen upptagna ärenden behandlas.

ÅRSMÖTE

11.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 • Upprop och fastställande av röstlängd.
 • Val av ordförande, och sekreterare för mötet.
 • Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare.
 • Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning.
 • Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fastställande av resultat- och balansräkningar.
 • Ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Val av ordförande på 1 år.
 • Val av styrelseledamöter och ersättare.
 • Val av revisorer och ersättare.
 • Val av valberedningskommitté samt sammankallande inom denna.Till ledamot av valberedningskommitté kan ej väljas person, som är ledamot av föreningens styrelse.
 • Beslut om reseersättningar, traktamenten samt arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och valberedningskommitté.
 • Motioner till årsmötet.
 • Information och redogörelse av budget för innevarande år.
 • Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år.
 • Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga eventuella ärenden, som årsmötet enhälligt beslutar skall upptas till behandling.

MOTIONER

12.
Medlem av föreningen har rätt att inkomma med motion som, för att kunna behandlas av årsmöte, skall ha inkommit till styrelsen senast två (2) veckor före årsmötet.

REVISORER

13.
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två (2) revisorer, som jämte ersättare utses för tiden mellan två (2) ordinarie årsmöten.

VALBEREDNING

14.
Valberedningen bör bestå av tre (3) ledamöter varav en (1) sammankallande.

Ledamöterna väljs på två (2) år.

Ordförande och vice ordförande tar fram förslag på ledamöter i valberedningen i förekomande fall.

Valberedningen skall i god tid och senast åtta (8) veckor före årsmötet tillfråga dem vars mandattid utgår om fortsatt mandattid.

Valberedningen skall i god tid och senast åtta (8) veckor före det konstituerande mötet som äger rum efter årsmötet ha talat med vice ordförande, kassör och sekreterare om fortsatt arbete på dessa poster.

RÄKENSKAPER

15.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast den 31 januari.

ÄNDRING AV STADGAR

16.
Årsmötet beslutar om förändringar i föreningens stadgar. Här fordras, att beslut tagits vid två (2) på varandra följande årsmöten, varav minst ett (1) ordinarie. Vid sista behandlingen skall majoritetsbeslut gälla.

UPPLÖSNING

17.
Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning. Här fordras att beslut tagits vid två (2) på varandra följande möten, varav minst ett (1) ordinarie. Vid sista behandlingen skall majoritetsbeslut gälla. Sedan föreningen trätt i likvidation och verksamheten avvecklats, skall eventuella tillgångar användas för ändamål som främjar Nordvästra Skåne.


Stadgar enligt ovan har beslutats på två (2) på varandra följande årsmöten och är antagna den …………….

Ordförande: …………………………………….. 

Vice Ordförande: ……………………………………….