Årsmöte 

Dagordning 
1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av: 
– mötesordförande 
– sekreterare för mötet 
– 2 justerare/rösträknare för mötets protokoll 
4. Fråga om årsmötet har utlysts i stadgad ordning 
5. Fastställande av dagordningen 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2023 
7. Fastställande av resultat- och balansräkning 2023 
8. Revisionsberättelse 2023 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2023 
10. Information om och fastställande av verksamhetsplan och budget 2024 
11. Val av ordförande för 1 år 
12. Val av styrelseledamöter och ersättare 
13. Val av revisorer och ersättare 
14. Val av valberedningskommitté samt sammankallande inom denna 
15. Behandling av motioner 
16. Behandling av propositioner 
17. Beslut om rese-/kostnadsersättning och arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och valberedningskommitté 
18. Beslut om medlemsavgifter för 2025 
19. Övriga ärenden 
20. Mötets avslutning 

Motioner från enskild medlem ska ha kommit styrelsen tillhanda senast torsdag 1 februari 2024. Motioner skickas till info@nvsktradgard.se. Handlingar till årsmötet finns tillgängliga hos styrelsen fr o m 26 februari 2024. 


Efter årsmötesförhandlingar kommer Maria och Tomas Isberg att berätta om sin verksamhet på Sånnagården, hur Marias pappa en gång på 40-talet började bygga växthus och hur Marias mamma startade upp kaffestugan. Vi får höra hur de har arbetat med att modernisera verksamheten för att uppfylla alla krav idag, om deras visioner och tankar om framtiden.

Vi kommer få en rundvandring bland växthus, odlingar, presentbutik, gårdsbutik och kaffestuga. Fika blir Marias hembakta smörgåsar, kaffe och te i kaffestugan. 


PLATS : Sånnagården, Sånna Byaväg 35, Kvidinge 

TID: Onsdag 6 mars kl.18.30 

KOSTNAD: Föreningen bjuder medlemmar på föredrag och förtäring. Uppge eventuell specialkost. Icke medlem betalar 200 kr på plats med Swish eller kontant. 

ANMÄLAN: Bindande anmälan senast 15 februari via sms till 0733-64 76 80 eller email till Bodil.Svensson@nvsktradgard.se.